REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE BILETÓW - JAPFEST 2018

za pośrednictwem strony internetowej www.japfest.pl

 

 

§1

Sprzedaż on-line

 

1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi EBISU STUDIO Michał Jakubek ul.Przyjaźni 101/11 53-030 Wrocław NIP 898-204-86-55 zwany dalej Sprzedającym.

2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedajacym zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.japfest.pl:

a) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,

b) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,

c) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.

4. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy szybkich płatności elektronicznych i karty płatniczej.

5. Bilety pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.

6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

7. Płatności za bilety obsługiwane są przez Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności - Firmę DotPay S.A., z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Dotpay S.A.

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

10. Ceny biletów nie zawierają podatku VAT ponieważ Sprzedający stosuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 113

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.(zwolnienie podmiotowe)

11. Każdy kupujący bilet otrzyma rachunek imienny / fakturę na podany adres email.

12. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Sprzedającego.

13. Osoby, które zakupiły w systemie sprzedaży on-line bilety zobowiązane są do okazania ich wraz z dowodem tożsamości przy wejściu na obiekt celem odebrania opasek upoważniających do przebywania na terenie imprezy JAPFEST

14. Kupujący musi okazać wydrukowany bilet przesłany drogą elektroniczną przez Sprzedającego..

15. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.

16. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §1 ust.16 Sprzedający prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny.

17. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line oraz zmiany cen biletów w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

18. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line nie oznacza braku biletów w kasie na bramie głównej przy wejściu na obiekt.

20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 

§2

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 

  1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich Biletów zakupionych na stronie internetowej www.japfest.pl

  2. Zakupione bilety nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży biletów Klient powinien się skontaktować ze Sprzedającym w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego.

  3. Wszelkie informacje dotyczące odwołanych Imprez bądź zmian w Imprezach znajdują się na stronie internetowej www.japfest.pl

  4. Zwrot należności za Bilety zakupione na stronie www.japfest.pl na odwołane wydarzenie nastąpi na konto bankowe, z którego została dokonana płatność podczas składania zamówienia. Zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego biletu oraz dowodu płatności kupującego.

  5. Poza przypadkiem odwołania Imprezy z decyzji organizatora zwroty Biletów nie są możliwe.\

  6. W przypadku nie odbycia się imprezy z przyczyn leżących poza organizatorem, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne zagrażające zdrowiu i życiu uczestników i widzów - organizator wytyczy nowy termin odbycia się imprezy, a zakupione bilety będą honorowane dla wstępu na kolejny termin imprezy JAPFEST.

  7. Bilety zakupione w systemie online są imienne, w związku z czym nie ma możliwości dalszej odsprzedaży biletów osobom trzecim przez kupujących.

  8. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail: bilety@japfest.pl

 

 

§3

Ochrona danych Kupującego

 

1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie

i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Sprzedajacego w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Sprzedającego wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.

3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

(Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

 

§4

Postanowienia końcowe

 

1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej www.japfest.pl nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące

u dostawców dostępu do sieci Internet.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.