Weź udział

REJESTRACJA SAMOCHODÓW NA JAPFEST JEST ZAMKNIĘTA!
START ZGŁOSZEŃ NA EDYCJE 2024 NIE WCZEŚNIEJ JAK W LUTYM 2024!

ENGLISH VERSION BELOW!

Ważne informacje:

 • Wysyłamy tylko jedno zgłoszenie dla każdego auta, które będzie obowiązywało dla uczestnictwa na oba festiwale JAPFEST w 2023 roku!

 • Nie wysyłamy zgłoszeń samochodów niekompletnych lub nieskończonych - będą automatycznie usuwane z bazy! Dotyczy to przede wszystkim aut, które na japfeście będą pierwszy raz. W przypadku samochodów które były już na poprzednich japfestach i ich poziom nie budził nigdy wątpliwości - można wysłać zdjęcia np. z ostatniego japfestu i na tej podstawie zostaną zakwalifikowane

 • Jeśli nie zaakceptujemy zgłoszenia, jednak będzie możliwość wykonania poprawek w samochodzie aby zakwalifikować się na JAPFEST w 2023 roku - damy znać w komentarzu do zgłoszenia widocznym po zalogowaniu się do swojego konta.
  W przypadku braku komentarza - oznacza to, że w tym roku się nie udało i zapraszamy ponownie w następnym sezonie!

 • ZGŁOSZENIA PRZED JAPFEST TOMASZOWO BĘDZIEMY ROZPATRYWAĆ do 10 maja 2023!
  ZGŁOSZENIA PRZED JAPFEST TOR POZNAŃ BĘDZIEMY ROZPATRYWAĆ do 10 lipca 2023!

   
 • Pierwsza tura zaakceptowanych samochodów wyjdzie na przełomie marca i kwietnia - później będziemy akceptować auta na bieżąco!


Co roku właściciele ponad 1000 samochodów przysyłają zgłoszenia aby przyjechać na JAPFEST jako zakwalifikowani uczestnicy Festiwalu.

Jeśli chcesz dołączyć do naszej społeczności, posiadasz japoński bardzo ciekawy samochód, który reprezentuje ponadprzeciętny poziom modyfikacji, bądź jest w bardzo dobrym stanie jak na swój wiek, jest rzadko spotykanym modelem i wiele osób obraca się z nim gdy widzi go na ulicy - spróbuj swoich sił, wyślij zgłoszenie i baw się razem z nami!

Na co przede wszystkim zwracamy uwagę w procesie selekcji:

 • stan samochodu, jego czystość, dopieszczenie detali
 • stan powłoki lakierniczej, blacharki, czy wszystkie elementy są "w jednym kolorze"
 • kreatywność w modyfikacjach (w szczególności wśród aut produkowanych masowo np. Honda Civic, Toyota Celica, Mazda RX-8, Subaru Impreza)
 • dużo łatwiej mają rzadko spotykane samochody sprowadzone z Japonii, wyprodukowane tylko na rynek japoński, natomiast muszą być dobrze utrzymane
 • nie akceptujemy samochodów w stylu adriatyckim, śródziemnomorskim, tzw. "wieśtuning", wszelkich gruzów i samochodów niedopracowanych, zrobionych budżetowo
 • w drodze wyjątku możemy dopuścić do uczestnictwa w imprezie samochody z rynku koreańskiego (np. Hyundai), ale tylko kompleksowe projekty na najwyższym poziomie, które nie budzą żadnych wątpliwości (przykładowo Genesis z 2JZ, pucharowa Kia Ceed)
 • w drodze wyjątku możemy dopuścić do uczestnictwa w imprezie samochody nie japońskich marek, natomiast sprowadzone z Japonii i zmodyfikowane w japońskim stylu, przez japońskich tunerów jak np. Porsche RWB czy samochody Liberty Walk, Rocket Bunny, Wald, Junction Produce i podobne celem prezentacji bardzo nietypowego japońskiego tuningu na innych markach

 

Poniżej znajdziesz formularz, który wypełnij z należytą starannością - niekompletne formularze, bądź wypełnione nieprawdziwymi danymi będą odrzucane.

 

IMPORTANT INFORMATION:

 • PLEASE SEND ONLY ONE APPLICATION FORM FOR EACH CAR, WHICH WILL BE VALID FOR PARTICIPATION IN BOTH JAPFEST FESTIVALS IN 2023!
 • PLEASE, DO NOT SEND APPLICATIONS WHICH INCLUDE PHOTOS OF INCOMPLETE OR CARS WHICH ARE NOT FINISHED TO BE WORKED ON - THEY WILL BE AUTOMATICALLY REMOVED FROM THE DATABASE!
 • IF WE DO NOT ACCEPT THE ENTRY IN THE FIRST PLACE, BUT YOU WILL BE ABLE TO MAKE MODIFICATIONS TO YOUR CAR TO QUALIFY FOR JAPFEST IN 2023 - WE WILL LET YOU KNOW IN THE ENTRY COMMENT VISIBLE AFTER LOGGING INTO YOUR ACCOUNT.
 • IF THERE IS NO SUCH COMMENT - IT MEANS THAT YOUR CAR DIDN’T QUALIFY AND WE INVITE YOU TO APPLY AGAIN NEXT SEASON!
 • APPLICATIONS BEFORE JAPFEST TOMASZOWO WILL BE CONSIDERED UNTIL 10 May 2023!
 • APPLICATIONS BEFORE JAPFEST TOR POZNAŃ WILL BE CONSIDERED UNTIL 10 July 2023!
 • WE WILL SEND FIRST ROUND OF ACCEPTED CARS IN FIRST WEEK OF APRIL - LATER WE WILL ACCEPT CARS ON DAILY BASIS

 

Every year, more than 1000 car owners submit applications to come to JAPFEST as qualified participants of our Festival.

 

If you want to join our community and you have a very interesting Japanese car that represents an above-average level of modification or is in very good condition for its age, is a rare model and many people turn around when they see it on the street - try your best, submit a request and have fun with us!

What we pay attention to in the selection process:

 • condition of the car, its cleanliness, fine-tuning of details
 • condition of paint coating, bodywork condition, whether all elements are in "one color"
 • creativity in modifications (especially when it comes mass-produced cars such as Honda Civic, Toyota Celica, Mazda RX-8, Subaru Impreza)
 • Rare cars imported from Japan, produced only for the Japanese Domestic Market, have much easier challenge to be accepted for the event, but they have to be well maintained
 • we do not accept ‘adriatic’, ‘mediterranean style’ cars, unfinished cars, made on a budget
 • as an exception we can allow cars from the Korean market to participate in the event (e. g. Hyundai), but only complex projects of the highest level, which do not give us any doubts about them (e. g. Genesis with 2JZ)
 • by way of exception we can allow to participate in the event cars of non-Japanese brands, but imported from Japan and modified in Japanese style, by Japanese tuners such as Porsche RWB or Liberty Walk, Rocket Bunny, Wald, Junction Produce cars and similar in order to present very unusual Japanese tuning on other brands


 

You can find an application form, please – fill it out precisely - incomplete forms or filled in with false data will be rejected.

selekcja japfest

Formularz rejestracyjny

Dane auta

Wypełnij formularz informacjami o swoim samochodzie, który chcesz zgłosić do udziału w JAPFEST. Potraktuj wypełnienie tego formularza bardzo poważnie - od tego jak się przyłożysz do opisu oraz zdjęć może zależeć decyzja o zakwalifikowaniu auta na festiwal!
Make
Production year
Engine size in cm3
Engine horsepower in HP
Drivetrain
Visual mods / Style
Technical and Performance Mods
Interior, Car Audio, other
Photo
Tylko jeden plik.
Limit 6 MB.
Dozwolone rozszerzenia: jpg, jpeg, png.
Photo
Tylko jeden plik.
Limit 6 MB.
Dozwolone rozszerzenia: jpg, jpeg, png.
Photo
Tylko jeden plik.
Limit 6 MB.
Dozwolone rozszerzenia: jpg, jpeg, png.
Are you interested in taking part in these:
Car Registry Plates numbers

Dane użytkownika

Poniżej prosimy Cię o podanie kompletu danych - w tym adresowych oraz numeru telefonu. Nie będziemy ich przetwarzać ani przekazywać nikomu bez Twojej woli i wiedzy. Podanie nam adresów czy numerów telefonu znacznie usprawni proces kontaktu z Wami, także podczas samego festiwalu - czasami potrzebujemy odnaleźć kogoś z Was wśród tysięcy ludzi na obiekcie, czasem będziemy chcieli Wam coś wysłać - podaj proszę prawdziwe dane.
Name
Surname
Adres korespondencyjny
Your address (maybe we will send you something, who knows!)
Your mobile phone
Personal data protection approval